W 2015 roku zrealizowane zostały dwa projekty, sfinansowane ze środków publicznych:

„Szerokopasmowy Internet na obszarze „białych plam” w powiatach: buskim, pińczowskim, staszowskim, kieleckim i jędrzejowskim” o numerze POIG.08.04.00-26-144/11
oraz
„Szerokopasmowy Internet na obszarze „białych plam” – światłowód w powiecie: buskim” o numerze POIG.08.04.00-26-155/13

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 pod hasłem „Dotacje na innowacje”.

Projekty skierowane są przede wszystkim do mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich. Głównym celem jest budowa infrastruktury, dzięki której możliwy będzie dostęp do usługi szerokopasmowego Internetu.

W ciągu ostatniej dekady w Polsce coraz większą rolę odgrywają wszelkie urządzenia i usługi teleinformatyczne. Korzystanie z Internetu to nie tylko wygoda ale również szybki dostęp do ważnych informacji. Dzięki Działaniu 8.4. możliwe będzie zminimalizowanie wykluczenia cyfrowego wśród wielu ludzi woj. świętokrzyskiego oraz podniesienie jakości ich życia.